[{"id":"sectionOne","name":"1 columna","className":"SectionOne","img":"\/plugins\/sectionOne\/img\/column-1.png","hash":["u2ocez1wb4f"],"parent":null,"type":"droppable","classType":"section","value":"","limit":-1,"order":0},{"id":"title","name":"T\u00edtulo principal","className":"Title","icon":"fas fa-h1","hash":["clibmhbl0u"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-title","value":"<h1 style=\"text-align: left;\">Pol\u00edtica de privacitat <\/h1>","limit":1,"order":50},{"id":"html","name":"Html","className":"HtmlPlugin","icon":"fas fa-code","hash":["urggnca4ais"],"parent":"u2ocez1wb4f","type":"draggable","classType":"section-htmlPlugin","value":"<h2>Heading 3<\/h2>\r\n<p>El lloc web i el domini&nbsp;tecnofinques.com&nbsp;es propietat de TECNOFINQUES ARMANGU&Eacute; SLU, (en endavant TECNOFINQUES), NIF n&uacute;mero B.17.870.288, amb domicili al Carrer de la Muralla n&uacute;mero 12, baix de Figueres, codi postal 17600, tel&egrave;fon 972.53.90.98, i e-mail <a href=\"mailto:info@tecnofinques.com\">info@tecnofinques.com<\/a>.<\/p>\r\n<p><strong>Propietat intel&middot;lectual i industrial<\/strong><\/p>\r\n<p>Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gr&agrave;fics, pertanyen a TECNOFINQUES, o a tercers que n'hagin autoritzat el seu &uacute;s. Els continguts presentats ho s&oacute;n amb la finalitat d'informaci&oacute; i publicitat. TECNOFINQUES n'autoritza la utilitzaci&oacute; exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilitzaci&oacute; d'aquests dissenys, imatges o textos haur&agrave; de citar expressament la seva pertinen&ccedil;a i origen a TECNOFINQUES, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel&middot;lectual o industrial.<\/p>\r\n<p>No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a www.tecnofinques.com&nbsp;(framing).<\/p>\r\n<p><strong>Protecci&oacute; de dades<\/strong><\/p>\r\n<p>Les dades personals que es puguin obtenir per mitj&agrave; del formulari de contacte d'aquesta p&agrave;gina, per la recepci&oacute; de correus electr&ograve;nics o per la subscripci&oacute; al newsletter, s'incorporaran a un fitxer creat per TECNOFINQUES per a l'enviament d'informaci&oacute; de l'empresa.<\/p>\r\n<p>Les dades obtingudes no seran cedides a terceres persones. En qualsevol moment la persona interessada podr&agrave; exercir els seus drets d'acc&eacute;s a les dades, rectificaci&oacute;, oposici&oacute; al tractament i cancel&middot;laci&oacute;, adre&ccedil;ant-se a TECNOFINQUES per escrit o per e-mail.<\/p>\r\n<p><strong>Responsabilitat sobre els continguts<\/strong><\/p>\r\n<p>Tot i que TECNOFINQUES actua amb la m&agrave;xima de dilig&egrave;ncia possible, es pot donar el cas que alguna dada o informaci&oacute; no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per aix&ograve; TECNOFINQUES manifesta que les refer&egrave;ncies dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funci&oacute; informativa i no obliguen a TECNOFINQUES fins a la contractaci&oacute; expressa d'una comanda o a la formalitzaci&oacute; d'un contracte de serveis.<\/p>\r\n<p>TECNOFINQUES es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense av&iacute;s previ, la presentaci&oacute;, configuraci&oacute; i continguts del web.<\/p>\r\n<p>TECNOFINQUES no ser&agrave; responsable de la informaci&oacute; que es pugui obtenir a trav&eacute;s d'enlla&ccedil;os inclosos en el lloc.<\/p>","limit":-1,"order":101}]

Política de privacitat

Heading 3

El lloc web i el domini tecnofinques.com es propietat de TECNOFINQUES ARMANGUÉ SLU, (en endavant TECNOFINQUES), NIF número B.17.870.288, amb domicili al Carrer de la Muralla número 12, baix de Figueres, codi postal 17600, telèfon 972.53.90.98, i e-mail info@tecnofinques.com.

Propietat intel·lectual i industrial

Els continguts d'aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys gràfics, pertanyen a TECNOFINQUES, o a tercers que n'hagin autoritzat el seu ús. Els continguts presentats ho són amb la finalitat d'informació i publicitat. TECNOFINQUES n'autoritza la utilització exclusivament amb aquestes finalitats. Qualsevol utilització d'aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença i origen a TECNOFINQUES, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena a www.tecnofinques.com (framing).

Protecció de dades

Les dades personals que es puguin obtenir per mitjà del formulari de contacte d'aquesta pàgina, per la recepció de correus electrònics o per la subscripció al newsletter, s'incorporaran a un fitxer creat per TECNOFINQUES per a l'enviament d'informació de l'empresa.

Les dades obtingudes no seran cedides a terceres persones. En qualsevol moment la persona interessada podrà exercir els seus drets d'accés a les dades, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació, adreçant-se a TECNOFINQUES per escrit o per e-mail.

Responsabilitat sobre els continguts

Tot i que TECNOFINQUES actua amb la màxima de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti. Per això TECNOFINQUES manifesta que les referències dels productes i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció informativa i no obliguen a TECNOFINQUES fins a la contractació expressa d'una comanda o a la formalització d'un contracte de serveis.

TECNOFINQUES es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

TECNOFINQUES no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d'enllaços inclosos en el lloc.


Cargando datos. Un momento, por favor...